Tervetuloa yhtiökokoukseen

Yhtiökokous on taloyhtiön vuoden tärkein tapahtuma. Kokouksessa osakkailla on mahdollisuus saada yksityiskohtaista tietoa taloyhtiönsä asioista sekä vaikuttaa osaltaan yhtiössä tehtäviin päätöksiin ja valintoihin. Yhtiökokouksen kokousmateriaali päätösesityksineen liitetään aina kokouskutsuun, jotta osakkeenomistaja voi ennalta arvioida kokouksessa tehtävien päätösten vaikutuksia omaan tilanteeseensa.

Kokoukseen voi osallistua itse tai valtuuttaa toisen henkilön edustajakseen. Oman kantansa kokouksessa käsiteltäviin ja päätettäviin asioihin voi toimittaa myös ennakkoon kirjallisesti, mikäli yhtiöjärjestys tämän sallii tai hallitus on asiasta erikseen päättänyt.

Jo yli vuoden ajan koronarajoitukset ovat tuottaneet haasteita, mutta myös mahdollisuuksia kokousten järjestämiselle. Osassa yhtiöistä kokoukseen voi osallistua myös etänä. Ellei yhtiöjärjestykseen ole kirjattu etäosallistumismahdollisuutta, yhtiön hallituksen on päätettävä asiasta erikseen. Vaikka AVI:n muuttuneen tulkinnan mukaan sen määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske taloyhtiöiden kokouksia, on etäosallistuminen varteenotettava vaihtoehto.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään aina yhtiöjärjestyksen määräämät asiat: päätetään tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta, hyväksytään talousarvio ja perittävä vastike sekä valitaan hallitus ja tilintarkastajat. Hallitus voi tuoda myös muita asioita yhtiökokouksen päätettäväksi. Sama oikeus on osakkaalla, mikäli asia tuodaan hallituksen tietoon niin hyvissä ajoin, että se voidaan liittää kutsuun. Asian tulee olla myös sellainen, että siitä voidaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti päättää yhtiökokouksessa.

Taloyhtiön talous on parhaiten nähtävissä talousarviovertailusta, tuloslaskelmasta ja taseesta. Näistä dokumenteista selviää, miten kustannukset ovat kehittyneet. Talousarvion perusteella voi ennakoida, miten kustannusten arvioidaan kehittyvän seuraavalla vastikekaudella.

Yhtiökokouksen valitsemilla hallituksen jäsenillä on laaja tiedonsaantioikeus. Käytännöllisesti katsoen kaikki yhtiön asiat ja asiakirjat ovat hallituksen jäsenten saatavilla. He voivat nähdä muun muassa yhtiön kirjanpidon tositteineen, kaikki pöytäkirjat ja sopimukset. Tämä tiedonsaantimahdollisuus on ollut aina olemassa. Digitaalisuuden myötä tiedonsaanti on merkittävästi helpottunut.

Me isännöinnissä tuemme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä asioiden käsittelyssä. Osakkailla on aina oikeus ja mahdollisuus nähdä omat tietonsa huoneistotieto.fi-palvelussa rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Lisäksi osakkaalla on yhtiökokouksessa oikeus esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltäviin asioihin.

Tule mukaan päättämään yhteisistä asioista!