Kiinteän kokouspaikan vaatimuksesta ollaan luopumassa

Hallitus on esittänyt asunto-osakeyhtiölain muuttamista niin, että taloyhtiön yhtiökokoukseen ei tarvitsisi nimetä kiinteää kokouspaikkaa. Jatkossa sallittaisiin pelkästään etäyhteyden välityksellä pidettävät yhtiökokoukset eli etäkokoukset. Myös niin sanottujen hybridikokousten järjestämistä on tarkoitus edistää. Hybridikokouksessa yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua kokouspaikan lisäksi etäosallistuen.

Lakimuutosehdotuksen mukaan taloyhtiön hallitus on jatkossakin se toimielin, joka päättää missä muodossa yhtiökokous pidetään. Kokousmuodosta päätettäessä on kuitenkin muistettava huomioida yhtiöjärjestyksen määräykset asiasta. Etä- ja hybridikokousmahdollisuudesta on oltava kirjaus yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiön koko vaikuttaa

Yhtiön osakehuoneistojen lukumäärällä on vaikutusta siihen, tuoko lakimuutosehdotus yhtiölle velvoitteita etäyhteyden järjestämisen suhteen.

Alle 30 osakehuoneiston yhtiöille lakiehdotus ei tuo uusia velvoitteita. Sitä suuremmissa yhtiöissä osakasvähemmistölle eli vähintään 1/10 yhtiön osakekannasta omistaville on tämän vaatimuksesta tarjottava mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, jollei tällaisen kokouksen järjestämistä ole yhtiöjärjestyksessä rajoitettu tai kielletty. Etäosallistumista on vaadittava yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Jos taloyhtiön yhtiöjärjestys mahdollistaa etäkokouksen, samaisella 1/10 osakasvähemmistöllä on oikeus vaatia osallistumisoikeutta yhtiökokoukseen myös kokouspaikalla.

Yhtiöjärjestys kannattaa käydä läpi

Tulevaisuutta silmälläpitäen yhtiöjärjestys kannattaa käydä läpi ja määritellä, miten yhtiössä halutaan kokousten osalta toimia. Esimerkiksi määräyksen etäosallistumisen mahdollistamisesta voi lisätä yhtiöjärjestykseen tavallisella enemmistöpäätöksellä.

Mikäli yhtiökokous halutaan pitää pelkästään etäkokouksena, yhtiöjärjestyksen muutokseen vaaditaan 2/3 määräenemmistö. Voimassa olevassa yhtiöjärjestyksessä voi olla vielä tätäkin tiukempi määräenemmistövaatimus. Sama määräenemmistö vaaditaan myös etäosallistumiskeinojen ja etäkokousten käyttämistä rajoittavien tai kieltävien määräysten lisäämiseen yhtiöjärjestykseen.

Hybridikokousten säädöksiä selkeämmiksi

Lakimuutosehdotus sisältää myös hybridiyhtiökokousten läpivientiä selkiyttäviä säädösehdotuksia. Ehdotuksen mukaan yhtiöllä on mm. oikeus edellyttää sitovaa ennakkoilmoittautumista tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla tapahtuvan osallistumisen osalta ilmoittamalla ennakkoilmoittautumisen sitovuudesta kokouskutsussa.

Lisäksi yhtiökokouksen puheenjohtajalla on ehdotuksen mukaisten edellytysten täyttyessä oikeus keskeyttää yhtiökokous ja jatkaa sitä 10 arkipäivän kuluessa. Keskeytysoikeus liittyisi yhtiön tietoliikenneyhteyden tai yhtiön kokouksen järjestämiseen käyttämän muun teknisen apuvälineen toimintahäiriöihin.

Lakimuutosehdotusten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2022.